Çıralı-Yanartaş mola noktası, tur güzergahı kapı girişi ve...
Reklam
  • Reklam

Çıralı-Yanartaş mola noktası, tur güzergahı kapı girişi ve büfe işletmeciliği hakkı kiraya verilecek

17 Eylül 2021 - 13:38

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

(Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü-Döner Sermaye İşletmesi)
İHALE İLANI

NİTELİĞİ VE NİCELİĞİ

İL/İLÇE

İŞLETME SÜRESİ

MUHAMMEN BEDEL - TL

GEÇİCİ TEMİNAT % 10  (TL)

İHALE TARİHİ VE SAATİ

İHALE DOKÜMAN BEDELİ

Çıralı – Yanartaş Mola Noktası ve Tur Güzergahı Kapı Girişi ve Büfe İşletmeciliği işi

ANTALYA /   KEMER

7 yıl + Şartnamenin 15 inci maddesi kapsamında 13 yıla kadar uzatılabilir.

340.000,57 TL

34.000,06 TL

28.09.2021 Salı Günü Saat:11.00

500,00 TL

A- Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisindeki Çıralı – Yanartaş Mola Noktası ve Tur Güzergahı Kapı Girişi ve Büfe İşletmeciliği işi ile  birlikte şartname ekinde yer alan onaylı vaziyet planında yer alan Tanıtım Birimi(TB)nin  ve alan düzenlemeleri(peyzaj) için hazırlanacak Ağaç Röleveli Peyzaj Uygulama Projesinin onaylanmasından sonra Ağaç Röleveli Peyzaj Uygulama Projesinde yer alan yapı ve tesisler ile alan düzenlemelerinin (peyzaj) yapılarak işletilmesi işidir.

B- İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ve Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerinin; 2886 Sayılı Kanunun 35. maddesi, ve Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin uyarınca “Kapalı Teklif” usulü ile yapılacaktır.

C-İhale; Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı Muratpaşa / ANTALYA adresinde ikamet eden Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 3’üncü katında yer alan Feridun KAYA Toplantı Salonunda (Orman Bölge Müdürlüğü sitesi içi) yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

D-İhalelere Katılmak için Aranan Şartlar:

1.İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
a) Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)
b) Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)

2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.) 

3.Türkiye'de tebligat için adres göstermek.

4. Bu iş en az 10.000.000,00 TL kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış belgelerin aslını vermek. (İhaleye Ortak Girişim olarak katılım olması halinde; ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.)

5. İsteklinin son 3 yıllık toplam cirosunun en az 15.000.000,00.-TL. olduğuna dair Vergi Dairesinden veya Yeminli Mali Müşavir onaylı belgeyi vermek. (Ortak Girişim olması halinde ortaklardan birisinin bu belgeyi sunması yeterli kabul edilecektir.)    

6.Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir Ticaret Sicil Kayıt ve Faaliyet belgesi vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair Ticaret Sicil Kayıt ve Faaliyet belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel  kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

d) Kamu idaresi, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, vakıf veya dernekler ile meslek odaları ihaleye doğrudan kendi adlarına katılım sağlamaları durumunda hukuken Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı olduklarına dair belgeyi sunmalarının imkansız olması nedeniyle bu madde hükmünden muaftırlar. Ancak bu tüzel kişiliklerin kendileri ile illiyetlik bağı bulunan iktisadi işletmeleri aracılığıyla ihaleye iştirak etmeleri durumunda bu tüzel kişiliklerin iktisadi işletmeleri tarafından Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı olduklarına dair belgeyi sunmaları zorunludur.

7.İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek.

a)İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden aşağıda belirtilen;  faaliyetlerden birisini en az 1 (bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:

Her türlü Turizm İşletme Belgeli Konaklanma tesisi (otel, motel, pansiyon, apart veya Kamp Alanı) işletmeciliği, TÜRSAB onaylı A Grubu Seyahat Acentesi Belgesi, Milli Park veya Tabiat Parklarında Kamp Alanı, Çadırlı, Karavanlı, Çadırlı+Karavanlı Kamp Alanı veya Günübirlik Kullanım Alanı ile A Tipi, B Tipi C Tipi veya D Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği veya sıhhi müessese iş yeri açma ve çalışma ruhsatına veya turizm işletme belgesine sahip Restoran/Lokanta, Kafe/Kafeterya/Pastane, Kır Kahvesi, Çay Bahçesi işletmeciliği veya plaj / günübirlik alan işletmeciliği,

b) İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.

c) İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak , ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

ç) İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı).  Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak , ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

d)  İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.

e) İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.

8.İsteklinin bir sözleşme kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı bir alanda işletmecilik faaliyeti yürütmesi durumunda söz konusu alanın bağlı olduğu kurumdan her hangi bir borcunun bulunmadığına yönelik belge vermek.

9.İmza sirküleri vermek. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

d) İhaleye Kamu idaresi, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, vakıf veya dernekler ile meslek odaları adına ihaleye iştirak eden kişinin ilgili kurum tarafından ihaleye katılmaya yetkilendirildiğine dair belge ile ilgili idarece onaylı imza sirkülerini vermek.

10. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza beyannamesini vermek.

11. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek.

12.İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde Vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)

13.İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)

14.İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)

15. İhaleye girecek olan isteklilerin Rakamla 500,00 TL’yi (Beşyüz Türk Lirası) Beydağları Sahil Milli Parkı, Döner Sermaye İşletmesinin T. C. Ziraat Bankası Antalya Güllük Şubesindeki TR30 0001 0025 7569 5672 2950 02 Nolu hesabına yatırmak suretiyle ödendi dekontu karşılığında İhale Konusu Şartnameyi Antalya İli, Muratpaşa İlçesi Sedir Mah. Vatan Bulvarı adresinde Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi içerisinde yer alan Doğa Koruma ve Milli Parklar VI. Bölge Müdürlüğü Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğünden satın almaları ve satın alındı belgesi ile birlikte ödendi dekontunu vermek.

16. İstekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının (CD içerisinde yer alan tüm bilgilerin çıktılarının alınarak her sayfasının imzalanması gerekir.) her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak tarafından imzalanması.)

17. İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10’u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek.

18.Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek. (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak tarafından imzalanması.)

19.İstekliler Çıralı – Yanartaş Mola Noktası ve Tur Güzergahı Kapı Girişi ve Büfe İşletmeciliği işi için ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri Dış Zarf içine koyarak sıra numaralı alındı karşılığında 28.09.2021 tarihi saat 11:00’e kadar Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı Muratpaşa / ANTALYA adresinde ikamet eden Tarım ve Bakanlığı Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 3’üncü Katında yer alan Feridun KAYA toplantı salonunda (Orman Bölge Müdürlüğü sitesi içi) teslim etmek zorundadırlar. Posta ile gönderilecek tekliflerin şartnamede belirtilen saate kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşması şarttır. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

20.İhale şartnamesi ile diğer evraklar mesai saatleri içinde ihaleyi yapan birimin adresinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale teklif belgelerinin ulaştırılmasında meydana gelecek gecikmelerden İdare mesul tutulamaz.

İlanda Bulunmayan hükümler için İHALE ŞARTNAMESİ hükümleri geçerlidir, ilan olunur.
 

https://www.ilan.gov.tr/ilan/851430/emlak/turistik-tesis/cirali-yanartas-mola-noktasi-ve-tur-guzergahi-kapi-girisi-ve-bufe-isletmeciligi-isi-kiraya-verilecek

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Havza Belediyesi’nden örnek sözleşme
Havza Belediyesi’nden örnek sözleşme
Kadınlar 4 kat daha yatkın
Kadınlar 4 kat daha yatkın