Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:


Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Öğretim Görevlisi başvuruları, ilanın resmi gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla
yapılacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES 70 puan olarak kabul edilir. ALES puan geçerlilik süresi sınav sonuç tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.
3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir;
-Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
-Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
-Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
-Transkriptte hem 4‘lük hem 100’lük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi 4’lük ise
Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
5- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların lisansüstü azami eğitim süresini aşmamış olması gerekmektedir.
6- Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun 50 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atama yapılacaktır.
7- Yükseköğretim Yürütme Kurulunda alınan kararlar uyarınca;
-06.02.2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak, 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrencilerin 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
-20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen
araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
8- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
9- Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
10- Eksik belgesi olan veya belirtilen süre içerisinde Üniversitemize ulaşmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
11- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabileceklerdir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvurusu iptal edilecektir.
12- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular
tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

MUAFİYET :
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

DİLEKÇE VE EKLERİ:
1- Öğretim Elemanı Başvuru Formu (https://kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar adresinden temin edilecektir.)
2- Özgeçmiş
3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
4- Fotoğraf (1 Adet)
5- ALES Sonuç Belgesi
6- Yabancı Dil Belgesi - YDS, YÖKDİL veya eş değerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sonuç belgesi (Meslek Yüksekokulu başvurularında
istenmez.)
7- Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Belgeleri (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)
8- Lisans Not Transkripti
9- Yüksek Lisans Tez Özeti
10- Yüksek lisans veya doktora öğrencisi olduğuna dair belge (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)
11- Hizmet Belgesi (Kamu Kurumunda halen çalışmakta olanlar ve ayrılmış olanlar)
12- Tecrübe Belgesi (SGK Dökümü ile çalışılan kurum veya işletmelerden alanında çalıştığına dair onaylı belge)
13- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)
14- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

 

SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi 22.06.2021
Son Başvuru Tarihi 06.07.2021 (Mesai Bitimi)
Ön Değerlendirme Tarihi 09.07.2021
Sınav Giriş Tarihi 12.07.2021
Sonuç Açıklama Tarihi 14.07.2021
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi www.amasya.edu.tr

 

BAŞVURU DETAY
NUMARASI
BİRİMİ VE BAŞVURU
YERİ
BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI / PROGRAM UNVANI DERECE ADET ALES PUAN
TÜRÜ
YABANCI DİL
PUANI
AÇIKLAMALAR
2021 / 06-01 Merzifon Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 6 1 Sözel 70 - İşletme bölümü lisans mezunu olup, Tezli yüksek lisansını işletme alanında yapmış olmak. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında en az 2 yıl Yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip
olmak.
2021 / 06-02 Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Eczane Hizmetleri Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 6 1 Sayısal 70 - Farmakoloji veya Moleküler Biyoloji alanında doktora yapmış olup, Doktora sonrası en az 5 yıl laboratuvar tecrübesine sahip olmak. Beyin tümörü, rahim kanseri ve kolon kanseri tedavisinde kullanılabilecek sentetik ve bitkisel antikanser ajanların tespit edilmesi üzerine moleküler seviyede çalışmalar
yapmış olmak.
2021 / 06-03 Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakımı Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 6 1 Sayısal 70 - Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet bölümü lisans mezunu olup, Sosyal Hizmet alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/809364/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/amasya-universitesi-ogretim-gorevlisi-aliyor