T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA...
Reklam
  • Reklam

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

15 Ekim 2021 - 09:55

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
 

Aşağıda bilgileri verilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi ve Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin değişik 55. Maddesinin 1. Fıkrasına göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce 26/10/2021 tarihinde Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
 

26  / 10 / 2021 TARİHİNDE İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR
SIRA NO İL MEVKİİ KORUMA STATÜSÜ KONUSU ALAN (M²) İHALE USULÜ SÜRE İLK YIL İHALE MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI SAAT
1 BALIKESİR Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Küçükköy Mahallesi, Sahilboyu Mevkii 3.Derece Doğal Sit Alanı Günübirlik kullanım alanı kiralaması 6.158,38 m² Açık Teklif Usulü 3 YIL 350.000,00 TL+KDV 105.000,00 TL 10:30
2 BALIKESİR Balıkesir ili, Ayvalık İlçesi, Küçükköy Mahallesi,Tuzla Mevkii 3.Derece Doğal Sit Alanı Günübirlik kullanım alanı kiralaması 1.120,06 m² Açık Teklif Usulü 3 YIL 80.000,00TL+KDV 24.000,00 TL 11:00
3 BALIKESİR Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Küçükköy Mahallesi, Sarımsaklı Mevkii kıyı kesimi 1. Derece Doğal Sit Alanı Günübirlik kullanım alanı kiralaması 395,26 m² Açık Teklif Usulü 3 YIL 48.500,00TL+KDV  14.550,00 TL 11:30
4 BALIKESİR Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Küçükköy Mahallesi, Bilentur Tuzla Mevkii kıyı kesimi 3. Derece Doğal Sit Alanı Günübirlik kullanım alanı kiralaması 2.429,41 m² Açık Teklif Usulü 3 YIL 124.000,00TL+KDV   37.200,00 TL 12:00


1- İhaleler 26/10/2021 tarihinde karşılarında gösterilen saatlerde Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) No: 278 Çankaya / Ankara adresinde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 13. kat toplantı salonunda yapılacaktır.

2- İhale şartnamesi ile ihaleye konu alanların uydu fotoğrafları, Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) No: 278 Çankaya / Ankara  adresinde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

3- İhaleye katılabilmek için 1.000,00 TL (BinTürkLirası) tutarında ihale doküman bedelinin ödenmesi şarttır.

4- İhaleye katılacaklar, ihaleye katılabilmek için aşağıda yazılı belgelerin yer aldığı zarflarını, ihale saatine kadar Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) No: 278 Çankaya / Ankara adresinde bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edeceklerdir.

5-  İhaleye Katılacak Gerçek Kişilerin

a- Kanuni ikametgah belgesi (Türkiye’de tebligat için adresi),

b- Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisi,

c- Geçici teminat ödeme dekontu

ç- Noter onaylı imza beyanı,

d- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihale tarihinde geçerliliği devam eden noter tasdikli vekaletname, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri ile imza beyanı vermesi gerekmektedir.

İhaleye Katılacak Tüzel kişilerin;

a-Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini,

b-Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneği ile noter onaylı imza beyanı vermesi gerekmektedir.

İhaleye katılacak Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin kamu tüzel kişiliğini temsile yetkili olduklarına dair belgeyi vermesi gerekmektedir.

6- Posta ile verilecek tekliflerin ve diğer belgelerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesinde belirtilen usule uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

7- Söz konusu kiralanacak alanlarda şartname ve sözleşmede belirtilen hususların yerine getirilmesi için gerçekleştirilecek tüm iş ve işlemler ile yapılacak tüm masraflar Kiracıya aittir. Kiralanacak alan içerisindeki bu ilanda belirtilen üniteler ve alanlar kiracı tarafından idareden bedel talep etmeksizin teknik şartlara ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılacak ve kullanılacaktır. Söz konusu alanlar ve içerisindeki yapılar kira süresi sonunda idareye bedelsiz olarak devredilecektir.

8- İhale dokümanı bedeli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki IBAN TR 08 0000 1001 0000 0350 1540 24 no’lu hesabına yatırılacak, işin adı, vergi no, ticaret unvanı belirtilecektir.

9- Geçici teminatlarını;


a. Tedavüldeki Türk parası ile nakit olarak ödemek isteyenler;  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün  T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki  IBAN TR 08 0000 1001 0000 0350 1540 24 no’lu hesaba yatıracak  (işin adı, vergi no, ticaret unvanı, teminatın yatırılma gerekçesi belirtilecektir.)


b. Banka teminat mektubu olarak vermek isteyenlerin ise geçici teminat mektupları süresiz olacaktır ve banka teminat mektubu teyidi yazısı ibraz edilecektir  (Şube içi limitleri gösterilecektir).


10- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

11- Posta yolu ile verilecek tekliflerde postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

12- Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İlan olunur.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/864932/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/balikesir-ayvalikta-gunubirlik-kullanim-alanlari-ihaleyle-kiraya-verilecek

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Samsun'da aranan 61 kişi yakalandı
Samsun'da aranan 61 kişi yakalandı
1930 Bafraspor evinde kayıp
1930 Bafraspor evinde kayıp