TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU SAVUNMA...

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ Vericili Veri Toplama Sistemi Alımı

19 Temmuz 2021 - 10:56

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU
SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ
Vericili Veri Toplama Sistemi Alımı

Vericili Veri Toplama Sistemi alımı TÜBİTAK Ar-Ge İhale Yönetmeliği 19. Maddesi uyarınca açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 2021/410599
 
1-İdarenin  
a) Adresi : Gökçeyurt Mah. Tübitak Sage Kümeevleri No:1
  PK 06261 Mamak/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0312 590 9000 – 0312 590 9147-48
c) Elektronik posta adresi : [email protected]

2-İhale konusu malın
 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 67 adet Vercili Veri Toplama Sistemi
b) Teslim : TÜBİTAK SAGE yerleşkesi, Mamak/ANKARA
c) Teslim :Sözleşmede belirtilen teslimat planı dahilinde     6 (altı) ay içerisinde tamamlanacaktır.
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜBİTAK SAGE yerleşkesi, Mamak/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 12/08/2021       10:00


4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. İhale dokümanında yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Teklif edilen bedelin %10’u olacak şekilde banka referans mektubu
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını İdare adresinden görebilecek ve bedeli karşılığında İdareden satın alabilecektir.
8- Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar TÜBİTAK SAGE Lalahan Yerleşkesi adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda İdari Şartnamede belirtilen tarihe kadar geçerli olmak üzere geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

https://www.ilan.gov.tr/ilan/822683/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/vericili-veri-toplama-sistemi-alinacak

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Samsunspor’da 12 futbolcunun lisansı çıkartılmadı
Samsunspor’da 12 futbolcunun lisansı çıkartılmadı
Pompalı dehşeti!
Pompalı dehşeti!