ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE İLANI
Reklam
  • Reklam

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE İLANI

13 Ekim 2021 - 10:10

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İHALE İLANI

1- İhalenin Konusu: 

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü Ordu Şube Müdürlüğü faaliyet alanında bulunan, İlimiz Gölköy İlçesi Ulugöl Tabiat Parkı sınırları içerisindeki 101 ada 2 nolu parselin kroki üzerinde gösterilen 1/1000 ölçekli imar planında otel alanı olarak ayrılan 5.253,00 m² lik kısmı üzerinde, Uygulama Projeleri (mimari, statik, elektrik, mekanik ve peyzaj uygulama projeleri) doğrultusunda, Kiracı tarafından inşaatı yapılacak 742,54 m² toplam taban alanlı, 2.316,53 m² toplam yapı inşaat alanlı turistik tesis olarak kullanılacak Butik Otelinin, uygulama projelerine uygun olarak yapılması ve işletmeciliği işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile 20 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2- İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı :

2.1. İdarenin Adı: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı
2.2. İlgili Birim: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
2.3. İlgili Adres: Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ORDU
2.4. İletişim Telefonu, Faks: (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18 
2.5. İhalenin Yapılacağı yer: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/1 Altınordu/ORDU)
2.6. İhale Tarihi ve Saati: 27/10/2021 Çarşamba günü Saat : 14:06
2.7. İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü.

3. Tahmini Bedel Ve Geçici Teminat :

İhale konusu Turistik Tesis olarak kullanılacak Butik Otel  İşletmeciliğinin yıllık muhammen kira bedeli K.D.V. hariç 193.000,00 TL olup, 20 yıllık tahmini kira bedeli K.D.V. hariç 3.860.000,00 TL’dir. Geçici teminat miktarı ise 20 yıllık kira bedelinin %3’ü olan 115.800,00 TL'dir.

4. Şartname ve eklerinin nereden, ve hangi şartlarla alınacağı :

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden, 250,00 TL bedelle satın alınacaktır.

5.İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler;        

A) Gerçek Kişiler:

1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi. 
2. Nüfus Kayıt Örneği. 
3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
4. İhalenin yapıldığı yıl içinde veya ihale tarihinden önce en fazla 6 ay içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
6. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
7. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 1- 2- 3- 4-8- 10- 13- 14- 16- 17. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) 
8. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
9. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
10. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
11. İştirakçinin turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış Turizm İşletme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
12. İştirakçilerden turistik tesis olarak butik otel işletmecilik faaliyetine ilk kez başlayacak olanlardan faaliyetinin fiilen başladığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde Turizm İşletme belgesini alacağına dair şartname ekinde sunulan örnek (Ek1) taahhütnamenin notere onaylatılıp ihale dosyasına eklenmesi gerekmektedir. 
13. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
14. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,
15. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (Ek-2)
16. ihaleye katılmak isteyen gerçek kişiler ile vekaleten katılacak olan vekilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.     

B) Tüzel Kişiler:
1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi. 
3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
5. İştirakçinin turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış Turizm İşletme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
6. İştirakçilerden turistik tesis olarak butik otel işletmecilik faaliyetine ilk kez başlayacak olanlardan faaliyetinin fiilen başladığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde Turizm İşletme belgesini alacağına dair şartname ekinde sunulan örnek (Ek1) taahhütnamenin notere onaylatılıp ihale dosyasına eklenmesi gerekmektedir. 
7. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1- 2- 8- 9-10-13-15. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) 
8. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği. 
9. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
10. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
11. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği .
12. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
13. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,    
14. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (Ek-1)
15. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket adına ihaleye katılan yetkili ile vekaleten katılacak olan vekillerinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)    

6.Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği:

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 (bir) gün önce saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

Ordu Büyükşehir Belediyesi
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü

https://www.ilan.gov.tr/ilan/862569/ihale-duyurulari/kullanim-hakki-ve-isletme-haklarinin-kiraya-verilmesi/ulugol-tabiat-parkinda-butik-otel-yapim-ve-isletilmesi-isi-20-yilligina-kiraya-verilecek

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Havza Belediyesi’nden örnek sözleşme
Havza Belediyesi’nden örnek sözleşme
Kadınlar 4 kat daha yatkın
Kadınlar 4 kat daha yatkın